Tématické plány:

Předvánoční týden

Budeme psát pololetní testy.

18.12. – Český jazyk : základní skladební dvojice, určování slovních druhů, slovesný způsob, shoda přísudku s podmětem, příčestí minulé, vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná, mluvnické kategorie

17.12. – Matematika : písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, zlomky (desetina, šestina, třetina z čísla), slovní úlohy, přímá úměrnost, rovnice

Vlastivěda – během týdne před prázdninami – osvícenství, Evropská unie, energetické suroviny, Slovensko

Ve čtvrtek bude ve škole vánoční burza a vánoční dílny.

V pátek si děti budou dávat navzájem dárečky, dvojice, trojice a čtveřice jsme si již řekli.

 

 

Týden od 9.-13.12.

Český jazyk : vzory předseda a soudce, podmět rodu mužského, podmět rodu ženského

Matematika : zlomky, kružnice, opakování, uč. str 52- 54

Vlastivěda : dějepisná část –  Josef II.

                          přírodopisná část – půda

                         zeměpisná část – Slovensko

 

V pondělí 9.12. jdeme na přednášku dopravní výchovy do Záběhlic, sraz je před školou před osmou hodinou, vrátíme se na poslední hodinu.

Ve středu 11.12. odjíždím na lyžařský instruktorský kurz, s dětmi bude pravděpodobně paní asistentka, děkuji za pochopení. Z.Ch.

Týden od 2.-6. prosince

Český jazyk : stále opakujeme shodu přísudku s podmětem, koncovky v příčestí minulém, několikanásobné podměty a přísudky, pracovní sešit str. 39-42

Matematika : zlomky, kružnice, řešení rovnic, prac. sešit str. 49-51

Vlastivěda : dějepisná část – Marie Terezie a Josef II.

                         zeměpisná část – Evropa – sjednocující se světadíl, sousední státy ČR, Slovensko

 

Ve čtvrtek 5.12. jdeme na vánoční dílny do Záběhlic, vrátíme se na poslední hodinu.

 

 

Týden od 25. – 29.11.

Český jazyk : skladba, podmět holý, rozvitý a několikanásobný, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, prac. sešit str.36-39
Matematika
: obvody a obsahy obrazců, souřadnice bodů, trojúhelníky, zlomky, římská čísla, pracovní sešit str.45-48

Vlastivěda:

přírodovědná část – elekřina, druhy elektráren

dějepisná část – druhá polovina 18. stol. ( budeme psát test z doby baroka a období Jana Ámose Komenského)

zeměpisná část – Evropa – sjednocující se světadíl

Týden od 18.-22.11.

Český jazyk : skladba, podmět holý, rozvitý a několikanásobný, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, prac. sešit str.33-35

Matematika: obvody a obsahy obrazců, záporná čísla, trojúhelníky, zlomky, pracovní sešit str. 34, 37, 38

Vlastivěda:

přírodovědná část – energetické suroviny

dějepisná část – Jan Amos Komenský 17. století a začátek 18. století

zeměpisná část – Evropská unie

Týden od 11.-14.11.

Český jazyk : skladba, podmět holý, rozvitý a nekolikanásobný, prac. sešit str 31-33, oprava čtvrtletních testů a napíšeme si čtvrtletní diktát

Matematika: obvody a obsahy obrazců, záporná čísla, trojúhelníky

Vlastivěda:  dějepisná část – Jan Nepomucký, Jan Amos Komenský

                     

Týden od 4.-8.11.

Český jazyk : podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý, skladba, základní větné členy.

                            čtvrtletní test 8.11. v 8:00 hod.  : Y/I – vyjmenovaná slova a slova příbuzná, spodoba znělosti,  rozdíl mezi předponou a předložkou, slovní druhy, pád podstatných jmen, slova zdrobnělá, číslo jednotné a množné, pravopis u předpon např. vzpomenout, rozsypat.

Matematika : učebnice str. 32 – 36

                          čtvrtletní test 7.11.v 8:55 hod.  : písemné násobení, sčítání pod sebou,  převádění jednotek času, délky,  hmotnosti, slovní úlohy např : Maminka ujede za hodinu 5 km, tatínek ujede za hodinu autem 85 km, kolikrát větší vzdálenost ujede tatínek ? 🙂 Písemné dělení.  Slovní úlohy můžete trénovat v učebnici, ze které budu čerpat. Z geometrie např. : narýsuj určitý obrazec. Hodně štěstí.

Vlastivěda : dějepisná část – doba barokní

                         přírodovědná část – energetické suroviny

                         zeměpisná část – ČR – průmysl

Čtvrtek a pátek 31.10. a 1.11.

Český jazyk : způsob podmiňovací minulý a přítomný

Matematika : testík na převody jednotek délky, písemné násobení, písemné dělení 

Vlastivěda : drahé kovy, ČR – demokratický stát

Týden od 21.-25.10.

Český jazyk : pracovní sešit str. 26-30, slovesa, slovesný způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací), skladba – základní skladební dvojice.

Matematika: jednotky hmotnosti, jednotky délky, slovní úlohy, zaokrouhlování, úhlopříčky, uč. str.26.-30

Vlastivěda: dějepisná část – život v barokní době

                         přírodovědná část – železné rudy (železo, magnetit)

                         zeměpisná část – Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států

V úterý 22.10. jdeme bruslit a následuje ve škole preventivní program, učení si tedy nenoste.

V pátek 25.10. jdeme do Toulcova dvora, viz hlavní strana, vrátíme se nejpozději v 12:30, budeme spěchat, aby stihli hokejisté trénink.

Týden od 14.-18.10.

Český jazyk : slovesa, slovesný způsob, rod podstatných jmen a životnost, pracovní sešit str.22-25

Matematika : písemné násobení, čtverec a obdélník – úhlopříčky a jejich vlastnosti, prac. sešit str.22-25

Vlastivěda : dějepisná část : život na zámku, život poddaných, život ve městě

                         přírodopisná část : stavební kameny – pískovec, žula, písek, vápenec

                          zeměpisná část : Malá Strana, Kampa a Karlův most, Staré Město, Nové Město, Petřínské sady, Vyšehrad